<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Risikohåndtering

Risikohåndtering handler om å utvikle en forståelse av risikoene for å identifisere tiltak

Risikohåndtering i Qm+

Hensikten er å gi brukerne et verktøy til å redusere direkte og indirekte kostnader ved å redusere det totale risikonivået og minimere potensielt tap fra mulige uønskede hendelser (MUH).

Qm+ har et omfattende verktøy for risikohåndtering som øker virksomhetens evne til å identifisere MUH, planlegge tiltak og kontrollere risiko. Risikohåndtering er tett integrert med de andre verktøyene i Qm+ for meldingsskjemaer, saksbehandling, rapportering og aktivitetsplan.

Qm+ følger en helhetlig og oppgavebasert metode i tre steg hvor målet er å avdekke kritiske sider ved virksomheten, redusere sannsynlighet for at uønskede hendelser oppstår og minimalisere konsekvensene dersom slike hendelser skulle oppstå. Risikomodellen følger "Sannsynlighet * Konsekvens = Risiko". 

I Qm+ er analyseskjemaene og rapportene tilpasset de tre stegene under:

1. Risikoidentifisering
Definere hovedoppgavene med tilhørende deloppgaver og identifisere MUH knyttet til oppgavene.

2. Risikoanalyse
Identifisere og implementere sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak, samt analysere og visualisere risiko i oversiktlige matriser hvor du fritt kan definere oppgaver med spørsmål, ledetekster til verdiskalaer, nye MUH, nye tiltak, legge til dokumenter, estimere potensielle kostnader og definere ulike risikotyper.  

3. Risikorevisjon
Formålet med risikorevisjonen er å gi et solid beslutningsgrunnlag om hvilke risikoer som må håndteres med eventuelle nye tiltak, og hvilken prioritet håndteringen av dem bør gis.

Qm+ er spesielt utviklet for å vise koblinger mellom risiko, tiltak og hendelser, saksbehandling, grafer og rapporter, rollebaserte tilgangsrettigheter og sporing av tidligere revisjoner.

Hensikten er å gi brukerne mulighet til å redusere de direkte og indirekte kostnadene ved å redusere det totale risikonivået, forhindre forstyrrelser og minimere potensielt tap fra uønskede hendelser.

Risikohåndtering i Qm+ lar brukerne fritt definere egne risikotyper. De mest brukte risikotypene vi ser brukt:

-Økonomisk skade
-Personskade
-Materiellskade
-Omdømmeskade
-Miljøskade

Risikohåndtering handler endelig om å utvikle en forståelse av risikoene for å kunne fastslå mulig konsekvens og tilhørende sannsynlighet på identifiserte uønskede hendelser. Det er dette som er den egentlige risikoen.

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+