<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Risiko og beredskap

Risikohåndtering handler om å utvikle en forståelse av risikoene for å identifisere tiltak

Risiko og beredskapshåndtering i Qm+

Hensikten er å gi brukerne et verktøy til å redusere direkte og indirekte kostnader ved å redusere det totale risikonivået og minimere potensielt tap fra mulige uønskede hendelser (MUH).

Qm+ har et omfattende verktøy for risikohåndtering som øker virksomhetens evne til å identifisere MUH, planlegge tiltak og kontrollere risiko. Risikohåndtering er tett integrert med de andre verktøyene i Qm+ for meldingsskjemaer, saksbehandling, rapportering og aktivitetsplan.

Qm+ følger en helhetlig og oppgavebasert metode i tre steg hvor målet er å avdekke kritiske sider ved virksomheten, redusere sannsynlighet for at uønskede hendelser oppstår og minimalisere konsekvensene dersom slike hendelser skulle oppstå. Risikomodellen følger "Sannsynlighet * Konsekvens = Risiko". 

I Qm+ er analyseskjemaene og rapportene tilpasset de tre stegene under:

1. Risikoidentifisering
Definere hovedoppgavene med tilhørende deloppgaver og identifisere MUH knyttet til oppgavene.

2. Risikoanalyse
Identifisere og implementere sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak, samt analysere og visualisere risiko i oversiktlige matriser hvor du fritt kan definere oppgaver med spørsmål, ledetekster til verdiskalaer, nye MUH, nye tiltak, legge til dokumenter, estimere potensielle kostnader og definere ulike risikotyper.  

3. Risikorevisjon
Formålet med risikorevisjonen er å gi et solid beslutningsgrunnlag om hvilke risikoer som må håndteres med eventuelle nye tiltak, og hvilken prioritet håndteringen av dem bør gis.

Qm+ er spesielt utviklet for å vise koblinger mellom risiko, tiltak og hendelser, saksbehandling, grafer og rapporter, rollebaserte tilgangsrettigheter og sporing av tidligere revisjoner.

Hensikten er å gi brukerne mulighet til å redusere de direkte og indirekte kostnadene ved å redusere det totale risikonivået, forhindre forstyrrelser og minimere potensielt tap fra uønskede hendelser.

Risikohåndtering i Qm+ lar brukerne fritt definere egne risikotyper. De mest brukte risikotypene vi ser brukt:

-Økonomisk skade
-Personskade
-Materiellskade
-Omdømmeskade
-Miljøskade

Risikohåndtering handler endelig om å utvikle en forståelse av risikoene for å kunne fastslå mulig konsekvens og tilhørende sannsynlighet på identifiserte uønskede hendelser. Det er dette som er den egentlige risikoen.

 

Beredskap

Kriser har en tendens til å inntreffe uten forvarsel og konsekvensene er vanskelige å anslå. Kriser kan ramme alle virksomheter. Det kan i omfang være store katastrofer som ras, flom pandemi osv., men også alvorlig skade på en ansatt eller dødsfall, vil kunne oppleves som kriser.

Den beste forberedelsen alle virksomheter kan gjøre før kriser inntreffer, er å ha et godt planverk. Planene må være forankret i virksomheten, og de må beskrive hvem som skal gjøre hva, hvordan det skal gjøres, og til hvilken tid.

Qm+ har de nødvendige verktøyene for både planlegging for kriser, og håndtering av det, dersom de inntreffer. Planlegging innebærer å bruke verktøyene for risikohåndtering, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering, aktivitetsplan og eventuelt prosesskart og ansvarsmatriser.

Når kriser inntreffer er det avgjørende med hurtig varsling og iverksetting av planene. Qm+ har verktøy for ferdigskrevne varslinger på SMS og e-post samt verktøy for beredskapslogg slik at ledelsen har oversikt over personell, materiell og andre ressurser slik at tiltakene i beredskapsplanene blir iverksatt, og at mennesker blir ivaretatt. 

 

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+